1. Bij het plaatsen van een bestelling, het akkoord over een offerte of de aanvaarding van een factuur worden alle hieronder vermelde voorwaarden automatisch, zonder beperkingen of voorbehoud, beschouwd als zijnde gekend en aanvaard. Indien Home Office een afwijking op een of meer bepalingen van deze voorwaarden toestaat, mag dit niet worden geïnterpreteerd als zou Home Office afstand doen van zijn recht de nauwgezette naleving ervan te eisen. Onderhavige algemene voorwaarden hebben voorrang op die van de klant wanneer deze onderling strijdig zijn.

2. Klanten die een bestelling plaatsen, nemen de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de publicatie of verspreiding door hun toedoen van de door Home Office geleverde teksten. Per bestelling geldt een minimumbedrag van 40 EUR. De annulatie van een bestelling, ook tijdens de uitvoering ervan, kan aanleiding geven tot een schadevergoeding.

3. Het is mogelijk dat wij ons standaard uurtarief moeten aanrekenen voor aanpassingen van de brontekst die in de vertaling tot uiting moeten komen en/of voor de toepassing van ingrijpende voorkeurswijzigingen in de vertaling. Wij zullen u dergelijke vergoedingen vooraf schriftelijk voorstellen.

4. Onze offertes blijven, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, twee weken geldig. Ze zijn bindend behoudens vergissing, vergetelheid of achterstallige betalingen. Indien Home Office oordeelt dat er een kredietrisico is, behoudt Home Office zich het recht voor om voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht betaling te vorderen.

5. Onze tarieven zijn exclusief btw.

6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dienen de betalingen te gebeuren binnen 30 dagen na einde factuurmaand, te rekenen vanaf de factuurdatum. Elk bedrag dat onbetaald is gebleven op de datum waarop het verschuldigd is, levert van rechtswege en zonder aanmaning, een intrest op van 1,5 % per maand achterstal. Onverminderd de betaling van deze intrest wordt het bedrag van de factuur bij wijze van schadevergoeding met 10 % verhoogd, met een minimum van 40 EUR. Niet-betaling van een factuur geeft Home Office het recht om de op dat ogenblik verschuldigde bedragen in hun geheel op te eisen. Indien voor de klant een dossier betwiste zaken moet worden geopend, wordt een bedrag van minimum 150 EUR voor administratiekosten opeisbaar.

7. Onze leveringen worden beschouwd als zijnde definitief ontvangen en aanvaard, vijf dagen na datum van de levering. Elke klacht moet ons schriftelijk binnen deze termijn bereiken. Eventuele tekortkomingen aan een deel van de levering geven de klant niet het recht de levering in haar geheel te weigeren. Alle klachten betreffende facturen moeten ons schriftelijk binnen vijf dagen na verzending ervan bereiken. Na deze termijn worden de facturen beschouwd als zijnde aanvaard. De klant is niet gemachtigd de betaling ervan op te schorten.

8. De klant is zich ervan bewust dat de aanvraag en/of bevestiging van de opdracht met inbegrip van de eventuele persoonlijke gegevens overgemaakt worden aan interne en/of externe medewerkers van Home Office. Door zijn instemming met de opdracht geeft hij ook toestemming om de teksten en de persoonlijke gegevens aan de interne/externe medewerker over te maken.

9. Voor alle geschillen zijn de rechtbanken te Antwerpen bevoegd en indien het geschil behoort tot de bevoegdheid van de Vrederechter, de Vrederechter van het 5de kanton te Antwerpen.